Dokumentumok

A Paksi Pünkösdi Gyülekezet a Magyar Pünkösdi Egyház helyi gyülekezeteként annak teljes jogú tagja az 1944-es megalapítás óta. Szervezetileg a (területi alapon szerveződő IV.) Dunántúli Egyházkerülethez, azon belül pedig az (5.) Paksi Körzethez tartozik. Jogilag egyházon belüli önálló jogi személyiség, mely önálló költségvetéssel rendelkezik.

A Paksi Pünkösdi Gyülekezet elfogadja és önmagára érvényesnek tekinti a Magyar Pünkösdi Egyház Szervezeti és Működési Szabályzatát, Alapszabályát, Hitvallását és Etikai Kódexét.

A Paksi Pünkösdi Gyülekezet minden kereszténnyel együtt vallja az Apostoli Hitvallást.

Küldetésnyilatkozat

Küldetésünk a paksi kistérségben élő emberek között hitelesen képviselni a ma is cselekvő Jézus Krisztust, hogy az Ő követőjeként mindenki áldott és hasznos életet élhessen.

Látás

Annak érdekében, hogy ezt a küldetést teljesíthessük, olyan nyitott és befogadó hely szeretnénk lenni, ahol az inspiráló istentiszteletek és a kisközösségi kapcsolatok által a környezetükre hatni képes tanítványok nőnek fel, akik a Szent Szellem munkája által vonzóvá teszik Krisztus követését.

Általános bibliai cél [Letöltés]

Küldetésünk összhangban áll általános bibliai célunkkal, mely keresztény gyülekezetként egyben a Jézustól kapott elhívásunk is.

A Paksi Pünkösdi Gyülekezet általános bibliai célja
 1. Isten felé az, hogy tagjait olyanná formálja, mint az Úr Jézus.
  Ez azt jelenti, hogy mi együtt szeretnénk 
  • folyamatosan növekvő módon megismerni és szeretni Istent; 
  • elismerni, dicsőíteni és imádni őt; 
  • szeretetből fakadó engedelmességben, közösségben és teljes függésben élni Vele.
 2. önmaga felé az, hogy tagjai egymást építsék.
  Ez azt jelenti, hogy mi együtt arra törekszünk, hogy 
  • önmagunkat és egymást szeretetben építve, a kegyelmi ajándékok használatával és a szükségek betöltésével krisztusi érettségre jussunk azért, 
  • hogy ezáltal képessé váljunk az Isten Királyságának megjelenítésére és képviseletére, valamint az Istenhez méltó tiszteletadásra.
 3. az emberek felé az, hogy tagjain keresztül az evangéliumot hirdesse.
  Ez azt jelenti, hogy mi feladatunknak tartjuk, hogy 
  • a társadalom szerves részeként mindenütt, mindenkor, minden ember számára Krisztus nagykövete legyünk
  • közösségi életünkkel megjelenítsük Isten Királyságát
  • az Igehirdetésen és a szükség-orientált szolgálaton keresztül közvetítsük Isten áldásait azért, 
  • hogy ezáltal az emberek üdvösségre jussanak, érett tanítványokká válva betöltsék küldetésüket Isten, az Egyház és a világ felé.

Értékrend

Küldetésünk, látásunk és általános bibliai célunk határozza meg értékrendünket, mely hozzásegít bennünket küldetésünk, elhívásunk betöltéséhez és céljaink eléréséhez.

A Paksi Pünkösdi Gyülekezet a következő (a Biblia alapján és a Szent Szellem vezetése alatt megélt) értékrendet tartja önmaga számára követendőnek:
 1. Rend.
  Szeretjük, amikor az egészséges krisztusi rend szerint történik minden. Szeretjük, ha minden a Biblia tekintélye és a Szent Szellem vezetése alapján megy végbe. Szeretjük a konfliktusokat helyes módon kezelni. Szeretjük, amikor helyes mértékû és motivációjú elvárások érvényesülnek. Szeretjük az építő szándékú, helyes módon megfogalmazott kritikát.
 2. Szabadság.
  Szeretjük, ha hitünk és hitéletünk kifejezési módjában szabadságunk van. Szeretjük szabadon kifejezni szeretetünket Isten felé és barátságunkat egymás felé. Szeretjük képességeinket, tehetségünket és értékeinket szabadon használni. Szeretjük kifejezni érzéseinket.
 3. Szenvedélyesség.
  Szeretjük kitartóan, elkötelezetten és megalkuvás nélkül követni Istent és szolgálni az embereket. Szeretünk megtelni Isten Szellemével. Szeretjük imádni őt. Szeretjük az Istenbe vetett rendíthetetlen hitet. Szeretünk szentségre törekedni. Szeretjük az igazságot és a hûséget.
 4. Tisztesség.
  Szeretjük a becsületességet és a tisztaságot. Szeretjük az egyenességet és az őszinteséget. Szeretjük tisztelni vezetőinket, és szeretjük az engedelmességet. Szeretjük az emberséget és az egészséges önbecsülést.
 5. Barátság.
  Szeretjük és értékeljük az emberi kapcsolatokat. Szeretünk nyitottak és befogadóak lenni. Szeretünk barátságokat kialakítani és mélyíteni. Szeretjük a kedvességet, a megértést, az egymáshoz való alkalmazkodást. Szeretünk türelmesek és elfogadóak lenni egymás iránt. Szeretjük értékelni és különbnek tartani egymást. Szeretünk felelősséget vállalni egymásért.
 6. Tettre készség.
  Szeretünk jó hatással lenni egymásra. Szeretünk kezdeményezni, értékeket teremteni és értékeket közvetíteni. Szeretjük építeni és áldani egymást. Szeretjük egymást gazdagítani, fejleszteni, segíteni. Szeretjük a figyelmességet.

Házirend [Letöltés]

Az Élet Háza házirendje

A Házról
 1. Az Élet Háza (az egész létesítmény; a továbbiakban: a Ház) tulajdonosa és üzemeltetője a Paksi Pünkösdi Gyülekezet.
 2. A Ház rendeltetése, hogy olyan egyházi, üzleti és magán rendezvények helyszínéül szolgáljon, melyre a tulajdonos írásbeli engedélyt ad a rendezvény szervezőjével kötött szerződés keretében. A szerződés rendelkezik a Ház használatának díjáról.
 3. A Ház csak rendezvények idején tart nyitva. A Paksi Pünkösdi Gyülekezet nyilvános rendezvényeiről a honlapján lehet tájékozódni, mely elérhető a http://paks.punkosdi.hu címen. Egyéb rendezvények esetén az épület a rendezővel kötött szerződésben meghatározott időben tart nyitva.
A Ház szolgáltatásairól
 1. A Ház szabadtéri, zárható parkolóval rendelkezik, mely minden vendégünk számára ingyenesen használható, a befogadóképesség eléréséig. A parkoló csak az épület nyitva tartása idején áll rendelkezésre; az épület nyitva tartásának végén el kell hagyni a parkoló területét is.
 2. A „HouseOfLife” nevű WiFi hálózaton keresztül minden látogatónak ingyenes ad-hoc internet hozzáférést biztosítunk. A WPA/WPA2 biztonsági protokollal védett adatkapcsolatot mindenki saját felelősségére veheti igénybe. Az internetelérés nem használható fel jogszabályba ütköző célokra – minden jogi felelősséget a felhasználóra hárítunk. A hálózathoz egyszerre korlátozott számú eszköz csatlakozhat, a szolgáltatás minőségének megőrzése érdekében.
A Ház használatának feltételeiről
 1. A Ház rendezvényeit mindenki saját felelősségére látogatja.
 2. A Paksi Pünkösdi Gyülekezet önkénteseinek intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.
 3. A kijelölt dohányzóhelyet kivéve a Ház egész területén tilos a dohányzás.
 4. A Házban elhagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 5. Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert, robbanószert, illetve életre, testi épségre, egészségre, valamint az ingatlanra és annak berendezési tárgyaira veszélyes tárgyat vagy anyagot tilos behozni az épületbe.
 6. A Ház egész területén, termeiben és udvarán kép- és hangfelvétel készülhet, melyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a Házzal, a Paksi Pünkösdi Gyülekezettel, a rendezvény szervezőjével, a felvétel készítőjével és annak jogos felhasználójával szemben.
 7. A Ház rendezvényeinek résztvevője köteles a Ház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületet és az abban található eszközöket, berendezéseket.
 8. A Házban tilos az alapvető bibliai erkölcsiséget és az emberi méltóságot sértő megnyilvánulás. Vitás kérdésekben a tulajdonos állásfoglalása irányadó.
A fentiek a Házirend szabályai. A Házirend a rendezvények szervezőivel kötendő szerződés mellékletét képezi, illetve a Házban jól látható helyen megismerhető, így azt mind a Paksi Pünkösdi Gyülekezet rendezvényeinek látogatói, mind az egyéb rendezvények látogatói kötelesek betartani, illetve az egyéb rendezvények szervezőinek kötelessége őket betartatni. Az a látogató, aki jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More