Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2012. július 30., hétfő

Az élet átadásában rejlő szabadság

"Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz." (Jób 22:21)
A Biblia nagyon világosan beszél róla, mennyire hasznos számunkra, ha Istennek tetsző di­cső­ítésként fel­ajánljuk, átadjuk életünket Neki. Az életünk irányításáról való ilyen fajta le­mon­dás, vagyis céljaink, ter­veink Isten kezébe ajánlása az a döntés, amivel az Isten által ne­künk szánt élet kezdődhet. Csak az él igazán, aki lemond az életéről értem és az e­van­gé­li­u­mért – mondja Jézus Márk könyvében. (Mk. 8:35 LB)

Életünk átadása – az irányításról való lemondás – azért nehéz döntés, mert az ember ál­ta­lá­ban fruszt­rált­tá válik és zavarba jön, amikor nem lát megoldást, vagy tehetetlennek érzi ma­gát. Ilyenkor a leg­ne­hezebb nem visszaragadni az irányítást Isten kezéből. Isten azonban meg tud tanítani bennünket ar­ra, hogy önmagunkon kívül Őrá is számíthatunk. Ha a saját ké­pes­sé­geinken túl Isten képességeit is szá­mításba vesszük, rájövünk, hogy valóban bölcs dolog az o­lyan Istentisztelet, amivel Neki szánjuk az é­letünket. (vö. Róm. 12:1). Pál azt is írja a Ró­ma­i­ak­nak címzett levelében, hogy ha felajánljuk ma­gun­kat Istennek, vég nélküli szabadságra ta­lá­lunk. Egész életetekben hagytátok, hogy a bűn diktálja nek­tek, hogy mit kell tennetek. De – Istennek hála – új tanítómesterre kezdtetek figyelni, akinek a pa­ran­csa­i szabaddá tesznek ti­teket, hogy menekülés és rejtőzködés nélkül élhessetek az Ő királyságában. (Róm. 6:16-18 MSG)

Isten képes rá, hogy láthatatlan ajtókat nyisson az előtted húzódó, látható falakon.

Isten képes rá, hogy váratlan módokon használjon téged.

Miért pont Máriát választotta, hogy Jézus anyja legyen? Azért, mert Istennek átadott, meg­a­dott é­le­tet élt. Amikor az angyal elmondta neki Isten valószínűtlen tervét, alázattal így re­a­gált: Isten szolgája va­gyok. Legyen úgy, ahogyan mondtad. (Lk. 1:38 CEV)

Az átadott élet hatalmas eszköz Isten kezében.

Forrás: Rick Warren


2012. július 26., csütörtök

Az engedelmesség felszabadítja Isten erejét

Engedjétek, hogy a Szentlélek megváltoztassa a gondolkodásotokat. (Ef. 4:23 CEV)
A Bibliában egy fontos igazság újra és újra megjelenik: A Szentlélek ereje abban a pillanatban szabadul fel, amikor hitben kilépünk. Amikor Józsué egy áthatolhatatlan akadállyal szembesült, a Jordán folyama visszahúzódott – de csak azután, miután a vezetők engedelmességben és hitben beléptek a hömpölygő áradatba.

Isten arra vár, hogy először te lépj. Ne várd, hogy erősnek és magabiztosnak érezd magad! Indulj el gyengén is, tedd a jót, még ha félsz is, és az érzelmeid nem is támogatnak! Így tudunk együtt dolgozni a Szentlélekkel, és így fejlődik a jellemünk.

A megváltásunkhoz nincs szükség az erőfeszítéseinkre, de a szellemi növekedéshez bizony szükség van rájuk! Legalább nyolcszor olvashatjuk az Újszövetségben, hogy "minden erővel törekedjetek" abban a folyamatban, melyben Jézushoz válunk hasonlóvá. (lásd Luk. 13:24; Róma 14:19; Ef. 4:3; 2Tim. 2:15; Zsid. 4:11; 12:14; 2Pét 3:14.)
  • El kell engednünk a régi cselekvési szokásainkat. Minden... ami a régi élethez kapcsol, el kell hogy tűnjön. Ezek a dolgok teljesen romlottak. Szabaduljatok meg tőlük! (Ef.4:22 MSG).
  • Meg kell változtatnunk a gondolkozásunkat. Engedjétek, hogy a Szentlélek megváltoztassa a gondolkodásotokat! (Ef. 4:23 CEV). A Biblia azt mondja, "változzatok meg értelmetek megújulásával" (Róm. 12:2).
  • Jézusi szokásokat kell kifejlesztenünk. Jellemed alapvetően a szokásaid összessége: az, ahogy szokás szerint cselekszel. A Biblia ezt is mondja: "Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett" (Ef. 4:24).
Írta: Rick Warren


2012. július 17., kedd

Continental koncert 2012

Örömmel adjuk hírül minden érdeklődő olvasónknak, hogy idén nyáron ismét megérkezik városunkba a Magyar Continental Singers énekegyüttes.

Szervezőként hetek óta dolgozunk a koncert előkészítésén, az együttes azonban már hosszú hónapok óta készül. Idén nyáron kettő turnét is indítanak – egy énekes-színházi vegyes csapat máris úton van. Paksra pontosan egy hónap múlva, azaz augusztus 17-én érkezik meg az együttes második turnéjának csapata.

2012. július 11., szerda

Bármit mond, tedd meg

Anyja így szólt a szolgákhoz: "Bármit mondd nektek, tegyétek meg." János 2:5
Kért már Isten tőled olyan dolgot, aminek nem sok értelmét láttad? Nem csoda, hogy a szolgák csodálkoztak rajta, hogy Jézus miért kéri tőlük, hogy vízzel töltsék meg a kővedreket, mikor a bor fogyott el. Becsületükre legyen mondva, engedelmeskedtek – és meglátták Jézus első csodáját.

Még ha nem is érted, miért kér tőled Isten valamit, fogadd meg Mária tanácsát, és tedd meg! Isten meg fogja áldani engedelmességedet.

Írta: Joyce Meyer


2012. július 6., péntek

Higgy Istenben!

"Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban (egész lényetekkel való Rá támaszkodás, teljes bizonyossággal és bizalommal és az Ő erejében, bölcsességében és jóságában), és a szeretetet, a mellyel minden szentekhez vagytok." (Kol. 1:4)
A hit egész valónkkal való Istenre hagyatkozás, abszolút bizalom. Ez azt jelenti, hogy teljes lényeddel Istenre kell támaszkodnod, s hinni azt, hogy véghez tudja vinni akaratát és meg tudja valósítani célját az életedben. Neked csupán annyi a dolgod, hogy maradj Őbenne hit által.

A János 6:29 ezt mondja: "Ez az a munka (szolgálat), amit Isten kér tőletek: hogy higgyetek Abban, a kit ő küldött (hogy ragaszkodjatok Hozzá, bízzatok Benne, és legyen hitetek Benne)."

Amint csendben megállsz az Úr előtt, higgy, és egész lényeddel támaszkodj Rá, korlátlan bizalommal és bizonyossággal.

Írta: Joyce Meyer


2012. július 4., szerda

Az Úrban bízz!

Júdás is Jézus tizenkét tanítványa közül való volt, mégis azt olvassuk róla, hogy a Sátán belément. (Lk. 22:3) Meg kell értenünk, hogy Sátán bárkin, még a hozzánk közel állókon keresztül is próbál befolyással lenni ránk. Ezért veszélyes lehet, ha túl sokat várunk a körülöttünk élőktől. Ha elvárjuk, hogy soha ne bántsanak meg, komoly csalódásnak tesszük ki magunkat.

Ez persze nem jelenti azt, hogy keserű vagy cinikus magatartást kellene felvennünk mindenkivel szemben, azt gondolva, hogy "ma már az ember senkiben sem bízhat meg". Egyáltalán nem ezt akarom mondani. Szeretem az embereket, bízom bennük, és nem vagyok gyanakvó. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy soha senki nem fog megbántani, mert tudom, hogy a többi ember is test és vér, hozzám hasonlóan. Rájöttem, hogy hibázni fognak, épp úgy, mint én. Ezért a bizalmamat nem emberekbe, hanem Jézusba vetem, a Barátba, aki közelebb áll, mint egy testvér. Te is tedd ezt! Benne soha nem fogsz csalódni!

Írta: Joyce Meyer


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More