2012. július 30., hétfő

Az élet átadásában rejlő szabadság

"Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz." (Jób 22:21)
A Biblia nagyon világosan beszél róla, mennyire hasznos számunkra, ha Istennek tetsző di­cső­ítésként fel­ajánljuk, átadjuk életünket Neki. Az életünk irányításáról való ilyen fajta le­mon­dás, vagyis céljaink, ter­veink Isten kezébe ajánlása az a döntés, amivel az Isten által ne­künk szánt élet kezdődhet. Csak az él igazán, aki lemond az életéről értem és az e­van­gé­li­u­mért – mondja Jézus Márk könyvében. (Mk. 8:35 LB)

Életünk átadása – az irányításról való lemondás – azért nehéz döntés, mert az ember ál­ta­lá­ban fruszt­rált­tá válik és zavarba jön, amikor nem lát megoldást, vagy tehetetlennek érzi ma­gát. Ilyenkor a leg­ne­hezebb nem visszaragadni az irányítást Isten kezéből. Isten azonban meg tud tanítani bennünket ar­ra, hogy önmagunkon kívül Őrá is számíthatunk. Ha a saját ké­pes­sé­geinken túl Isten képességeit is szá­mításba vesszük, rájövünk, hogy valóban bölcs dolog az o­lyan Istentisztelet, amivel Neki szánjuk az é­letünket. (vö. Róm. 12:1). Pál azt is írja a Ró­ma­i­ak­nak címzett levelében, hogy ha felajánljuk ma­gun­kat Istennek, vég nélküli szabadságra ta­lá­lunk. Egész életetekben hagytátok, hogy a bűn diktálja nek­tek, hogy mit kell tennetek. De – Istennek hála – új tanítómesterre kezdtetek figyelni, akinek a pa­ran­csa­i szabaddá tesznek ti­teket, hogy menekülés és rejtőzködés nélkül élhessetek az Ő királyságában. (Róm. 6:16-18 MSG)

Isten képes rá, hogy láthatatlan ajtókat nyisson az előtted húzódó, látható falakon.

Isten képes rá, hogy váratlan módokon használjon téged.

Miért pont Máriát választotta, hogy Jézus anyja legyen? Azért, mert Istennek átadott, meg­a­dott é­le­tet élt. Amikor az angyal elmondta neki Isten valószínűtlen tervét, alázattal így re­a­gált: Isten szolgája va­gyok. Legyen úgy, ahogyan mondtad. (Lk. 1:38 CEV)

Az átadott élet hatalmas eszköz Isten kezében.

Forrás: Rick Warren


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More